ഡോ പവിത്രൻ

Dr Pavithran
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 43
കഥ: 3
സംഭാഷണം: 21
തിരക്കഥ: 15