ജലകന്യക

Released
Jalakanyaka
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 19 March, 1971