ചാപ്പ

കഥാസന്ദർഭം: 

കൊളോണിയൻ അടിമവ്യവസ്ഥയുടെ ക്രൂരമായൊരു ജീവിത പകർപ്പായിരുന്നു ഈ സിനിമ.

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി പരാജയപ്പെട്ട് , വല്ലപോഴും മാത്രം ചാപ്പ കിട്ടി ജോലി ചെയ്തു കഷ്ടിച്ച്  ജീവിച്ചുപോകുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതമായിരുന്നു ചാപ്പയുടെ പ്രമേയം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: