ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി

Sreeman Sreemathy
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 October, 1981

sreeman sreemathi movie poster