മധുമതീ മധുമതീ

മധുമതീ മധുമതീ - ഇത്രനാളും 
നീയൊരചുംബിത പുഷ്പമായിരുന്നൂ
മധുമതീ ... 

ഈ വിജന ലതാഗൃഹത്തില്‍ 
ഈ വികാര സദനത്തില്‍
മനസ്സിലെ മുന്തിരിത്തേന്‍ കുടം
എനിക്കു നീട്ടിത്തന്നൂ നീ
എനിക്കു നീട്ടിത്തന്നൂ നീ
(മധുമതീ...)

ഈ മൃദുല ശിലാതലത്തില്‍ 
ഈ മദാലസ നിമിഷത്തില്‍
കനവിലെ മുത്തുകളെല്ലാം
എനിക്കു വാരിത്തന്നൂ നീ 
എനിക്കു വാരിത്തന്നൂ നീ
(മധുമതീ.....)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Madhumathi madhumathi

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം