പാരിജാതമലരേ

Primary tabs

പാരിജാതമലരേ പാരിജാതമലരേ
പാതി വിടർന്ന നിൻ മിഴിയിതളിൽ
പകൽക്കിനാവോ പരിഭവമോ (പാരിജാത,,...)

വിരുന്നുമേശയിൽ വർണ്ണത്തളികയിൽ
വിളറിയിരിക്കും പൂവേ
ഋതുദേവതയുടെയിന്ദ്രസദസ്സിലെ
മദനോത്സവത്തിനു കൂടെ വരൂ
വരൂ വരൂ വരൂ (പാരിജാത...)

നിലാവു പൂത്ത കലാസദനത്തിൽ
നൃത്തം വെയ്ക്കാൻ കൊതിയില്ലേ
മദിരയിൽ മുങ്ങി നിശാഗന്ധികളുടെ
മാറിലുറങ്ങാൻ കൊതിയില്ലേ
വരൂ വരൂ വരൂ (പാരിജാത...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paarijaathamalare

Additional Info