മനസ്സിന്റെ മലർമിഴി തുറന്നീടാൻ

മനസ്സിന്റെ മലർമിഴി തുറന്നീടാൻ
അനുഗ്രഹമരുളുക പരമേശാ
പൂക്കളിൽ മണമായും - രാക്കിളിലിരുളായും
പൂനിലാവലകളിൽ തിളക്കമായും
കടലിൽ തിരയായും - കരയിൽ മണലായും
കളിയാടിയുണരുന്ന കരുണാസ്വരൂപാ
(മനസ്സിന്റെ... )

അനന്തസൌരയൂഥത്താൽ 
കാലത്തിൻ കളിത്തട്ടിൽ
കളിപ്പന്തു കളിക്കുന്നു ഭഗവാനേ
പാന്ഥന്നു തണലായും പാതയിൽ ദീപമായും
അന്ധതയകറ്റൂ ജഗദീശാ