ബാല്യകാലസഖി (1967)

Balyakalasakhi (1967)
സംവിധാനം: 
ബാനർ: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1967

balayakala saghi poster