ഉദ്യോഗസ്ഥ

Udyogastha
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 1967

udyogatha poster