കാവാലം ചുണ്ടൻ

Kavalam Chundan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 November, 1967