1952 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അമ്പിളിയമ്മാവാ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ തിരുവനന്തപുരം വി ലക്ഷ്മി
2 എന്മകനേ നീ ഉറങ്ങുറങ്ങ് അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ
3 ഘോരകർമ്മമിതരുതേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
4 ജീവിതാനന്ദം അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കവിയൂർ രേവമ്മ
5 താതന്റെ സന്നിധി അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പങ്കജവല്ലി
6 തെളിയൂ നീ പൊൻവിളക്കേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കവിയൂർ രേവമ്മ
7 ദൈവമേ കരുണാസാഗരമേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, കവിയൂർ രേവമ്മ, തിരുവനന്തപുരം വി ലക്ഷ്മി
8 നാമേ മുതലാളി നമുക്കിനി അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
9 പണി ചെയ്യാതെ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ തിരുവനന്തപുരം വി ലക്ഷ്മി
10 പൊന്നുമകനേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ, എം സത്യം , പി ലീല
11 മധുമാസചന്ദ്രിക അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ, പി ലീല
12 മധുരമധുരമീ ജീവിതം അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
13 മാരാ മനം കൊള്ള ചെയ്ത അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
14 വനിതകളണിമാലേ അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
15 വരുമോ വരുമോ ഇനി അച്ഛൻ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
16 അണിയായ് പുഴയിലണയാം അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
17 അമ്മ താൻ പാരിൽ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
18 അമ്മതാൻ പാരിൽ ആലംബമേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
19 അരുതേ പൈങ്കിളിയേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
20 അരുതേ പൈങ്കിളിയേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
21 അരുമസോദരാ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, പി ലീല, കോറസ്
22 അരുമസോദരാ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, കോറസ്
23 ആനന്ദ സുദിനമിതേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, കോറസ്
24 ആനന്ദസുദിനമിതേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, പി ലീല, കോറസ്
25 കേഴുക തായേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
26 കേഴുക തായേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
27 ചുരുക്കത്തില്‍ രണ്ടുദിനം അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ
28 ചുരുക്കത്തിൽ രണ്ടു ദിനം അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ
29 നീണാൾ വാണീടും അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
30 പാവനം പാവനം അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
31 പൊന്‍തിരുവോണം വരവായ് അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
32 പൊൻ തിരുവോണം വരവായ് അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
33 വനമാലി വരവായി അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
34 വനമാലി വരവായി സഖീയേ അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
35 വരൂ നീ പ്രേമരമണി അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗോകുലപാലൻ , കവിയൂർ രേവമ്മ
36 സഖി ആരോടും അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ടി എ മോത്തി
37 ഹാ പൊൻ തിരുവോണം അമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
38 അല്ലലാമല്ലിന്റെ അന്ധകാരം അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
39 അല്‍ഫോന്‍സാ അല്‍ഫോന്‍സാ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
40 ആദിത്യപ്രഭപോല്‍ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
41 കനിയൂ ദയാനിധേ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ പി ലീല
42 കേള്‍ക്കുകാഹാ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ ജോസ് പ്രകാശ്
43 താരമാറും ആറും അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ ജാനമ്മ ഡേവിഡ്
44 നന്മ നിറഞ്ഞോരമ്മേ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
45 പ്രേമജീവിത മലര്‍വാടി അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
46 ഭവജീവികള്‍ക്കാശാനിലയമേ അൽഫോൻസ അഭയദേവ്, എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ
47 മാനസവീണേ അൽഫോൻസ അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ ടി എ മോത്തി, പി ലീല
48 വരുമോ അൽഫോൻസ എൻ എക്സ് കുര്യൻ ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള, ടി എ മോത്തി
49 ആനന്ദകാലമിനിമേൽ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ ടി എ മോത്തി
50 കൊച്ചമ്മയാകിലും ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ ജാനമ്മ ഡേവിഡ്, വിജയറാവു
51 പനിനീർപ്പൂപോലെ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ ടി എ മോത്തി, പി ലീല
52 പാഴായജീവിതമേ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള
53 മധുമയമാ‍യ്​ പാടി ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ ടി എ മോത്തി, പി ലീല, എ പി കോമള
54 മധുരഗായകാ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള
55 മറയുകയായ് പാവമേ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള
56 മാറുവതില്ലേ ലോകമേ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള
57 മാ‍യമാണു പാരില്‍ ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ പി ലീല
58 വരമായ് പ്രിയതരമായ് ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ എ പി കോമള
59 വളരു കൃഷീവല ആത്മശാന്തി അഭയദേവ് ടി ആർ പാപ്പ
60 ആ നീലവാനിലെന്നാശകള്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, ടി എ മോത്തി
61 ആഗതമായിതാ പുഷ്പകാലം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
62 ഇതോ ഹാ നിന്‍ നീതി ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
63 ഇരുമിഴിതന്നില്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
64 കന്നിക്കതിരാടും നാള്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല, കോറസ്
65 കാറ്റിലാടി കണ്മയക്കും ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
66 കാറ്റിലാടികണ്മയക്കും ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ടി എ മോത്തി, പി ലീല
67 ജയം ജയം സ്ഥാനജയം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി
68 ജലജല ജല്‍ജല്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ട്രിച്ചി ലോകനാഥൻ
69 നീയേ ശരണമെന്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
70 മറയുകയോ നീയെന്‍ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
71 മോഹനം മോഹനം മോഹനം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
72 ലോകമേ കാലം ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
73 വരൂ വരൂ സോദരാ ആത്മസഖി തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
74 അമ്പിളി അമ്മാവാ നീ അന്‍പിനോടേ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു
75 ഇനിമേല്‍ ഒരു പോതും കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു
76 ഗാനം പകര്‍ന്നയെന്‍ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു
77 ചരണപങ്കജം ഗതിപരനേ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു ജയലക്ഷ്മി
78 ഭാവി ഇരുളാമോ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു
79 മഞ്ജുകലികേ വിരിയൂ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു
80 മായേ ത്വം യാഹി കാഞ്ചന മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ എം എൽ വസന്തകുമാരി
81 വാനില്‍മേലേ മാമതി പോലെ കാഞ്ചന അഭയദേവ് എസ് എം സുബ്ബയ്യ നായിഡു പി എ പെരിയനായകി
82 ശിവകാമേശ്വരീം ചിന്തയേഹം കാഞ്ചന മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ എം എൽ വസന്തകുമാരി
83 ഓ അതിമോദമാര്‍ന്ന പരമോര്‍മ്മയെന്‍ ദേശഭക്തൻ അഭയദേവ് ശങ്കർ ജയ്‌കിഷൻ രാധാ ജയലക്ഷ്മി
84 ഓ ചിന്തയിലെന്‍ മതി വാടിയിതാ ദേശഭക്തൻ അഭയദേവ് ശങ്കർ ജയ്‌കിഷൻ പി എ പെരിയനായകി
85 സഹായമാരെ ബാലെ ദേശഭക്തൻ അഭയദേവ് ശങ്കർ ജയ്‌കിഷൻ പി എ പെരിയനായകി
86 ഇന്നലെ നട്ടൊരു നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
87 ദീപങ്ങൾ മങ്ങി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
88 നീലക്കുരുവീ നീലക്കുരുവീ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
89 നീലപ്പൂമ്പീലി നിവർത്താടും നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
90 നേരം പോയ് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
91 നേരം മങ്ങിയ നേരത്തേക്കര നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
92 നേരംപോയ് നേരംപോയ് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
93 പൂത്തമരക്കൊമ്പുകള് കാത്തിരുന്ന നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
94 പൊന്നരിവാളമ്പിളിയില് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്, കെ പി എ സി സുലോചന
95 മാങ്കനികൾ തേടി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
96 മാങ്കനികൾ തേടി നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
97 മാനം തെളിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ ജി ദേവരാജൻ
98 മാരിവില്ലിൻ തേന്മലരേ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ എസ് ജോർജ്
99 മാവേലിപ്പാട്ടുമായ് മാമലനാട്ടിലെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
100 മൂളിപ്പാട്ടുമായ് തമ്പ്രാൻ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ
101 വെള്ളാരം കുന്നിലെ നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി (നാടകം) ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ പി എ സി സുലോചന
102 അനുരാഗപ്പൂനിലാവിൽ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി, രമണി
103 ആതിരദിനമേ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, പി എസ് ദിവാകർ ജോസ് പ്രകാശ്
104 ആരിരാരോ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി
105 കണ്ണുനീരില്‍ കാലമെല്ലാം പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ ജോസ് പ്രകാശ്
106 ഗുണമില്ലീ റേഷന്‍ മോശമേ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി, പി എസ് ദിവാകർ ജോസ് പ്രകാശ്
107 പറന്നു പോയെന്‍ പ്രേമപ്പൈങ്കിളി പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ ടി എ ലക്ഷ്മി, പ്രസാദ് റാവു
108 പാടുക നീലക്കുയിലേ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ എൻ എൽ ഗാനസരസ്വതി
109 പാപികളാല്‍ നിറയുന്നു പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ
110 ഭൂവിമേലേ ഹാ ഇതുപോല്‍ പ്രേമലേഖ വാണക്കുറ്റി രാമന്‍പിള്ള പി എസ് ദിവാകർ പ്രസാദ് റാവു
111 അയ്യോ ചേട്ടാ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
112 ആടിപ്പാടി ആടിപ്പാടി മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ജിക്കി
113 ഉടമയിൽവാഴും മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
114 കരയാതെ സോദരീ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
115 ജഗദീശ്വരാ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കവിയൂർ രേവമ്മ
116 തവജീവിത മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ജിക്കി
117 പരിചിതരായിഹ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ജിക്കി , പ്രസാദ് റാവു
118 മതിമോഹനമിതു മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ടി എ ലക്ഷ്മി
119 മായരുതേയീ മരുമകൾ അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കവിയൂർ രേവമ്മ, സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ്
120 അമ്മാ ആരിനിയാലംബമമ്മാ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
121 ഉന്നതങ്ങളില്‍ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ
122 കരയാതെന്നോമനക്കുഞ്ഞേ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കവിയൂർ രേവമ്മ
123 കുളിരേകിടുന്ന കാറ്റേ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
124 ചിന്തയിൽ നീറുന്ന വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ജോസ് പ്രകാശ്, കവിയൂർ രേവമ്മ
125 നിത്യസുന്ദര സ്വര്‍ഗ്ഗം വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
126 പാവനഹൃദയം തകർന്നൂ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ
127 പോയിതുകാലം തമോമയം വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ
128 മോഹിനിയേ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ, പി ലീല
129 രമണൻ - സംഗീതനാടകം വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ, കോറസ്
130 സഖിയാരോടും വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ടി എ മോത്തി, പി ലീല
131 ഹാ ഹാ ജയിച്ചു പോയി ഞാൻ വിശപ്പിന്റെ വിളി അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ ജിക്കി
132 അഴലില്‍ നീറി സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
133 അഴലില്‍ നീറി ദിനദിനം സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
134 കുളിര്‍പവനന്‍ ചുരുളിളകിടവേ സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
135 കേഴാനോ ഈ ജീവിതമെന്നുമഹോ സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
136 ജീവിതം അഴലില്‍ ആഴ്ത്തിടാതെ സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
137 തകരുന്നു ജീവിതം സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
138 താരില്‍ റാണി സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
139 പണിയെടുത്തും പട്ടിണിയില്‍ സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
140 പുലരൊളി വീശുകയായ് സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്
141 പ്രേമസംഗീതം പാടിടുക സുഹൃത്ത് ജി വിശ്വനാഥ്