വെള്ളാരം കുന്നിലെ

വെള്ളാരം കുന്നിലെ പൊന്‍ മുളംകാട്ടിലെ
പുല്ലാങ്കുഴലൂതും കാറ്റേ വാ (വെള്ളാരം..)

കതിരണിപ്പാടത്ത് വെയില്‍ മൂത്ത നേരത്ത്
കുളിരും കൊണ്ടോടി വാ കാറ്റേ വാ (2)
വരിനെല്ലിന്‍ ചുണ്ടിലെ കിരുകിരെ പുന്നാരം
പകരുവാനോടി വാ കാറ്റേ വാ (2)  (വെള്ളാരം..)

കരുമാടിക്കുട്ടന്മാര്‍ കൊതി തുള്ളും തോപ്പിലെ
ഒരു കനി വീഴ്ത്തുവാന്‍ കാറ്റേ വാ (2)
നല്ലൊരു നാളിലെ മാളോരെ മണ്ണിലെ
തുള്ളിക്കളി കാണാന്‍ കാറ്റേ വാ (2) (വെള്ളാരം..)

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
4
Average: 4 (2 votes)
vellaram kunnile

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം