മാങ്കനികൾ തേടി

 

മാങ്കനികൾ തേടി നമ്മൾ മാഞ്ചുവട്ടിൽ കൂടി
മാങ്കനികൾ മായുകില്ലാ
മാധുരിയെൻ ചുണ്ടിൽ
മാധുരിയെൻ ചുണ്ടിൽ
(മാങ്കനികൾ....)

നീളെ നീളെ നാമലയും ജീവിതമാം തോപ്പിൽ
നീ വരുമോ പുത്തനൊരു മാങ്കനി നേടീടാൻ
പുത്തനൊരു ജീവിതത്തിൻ തേങ്കനികൾ നേടീടാൻ
തേങ്കനികൾ നേടാൻ
(മാങ്കനികൾ...)

കാവുകളിൽ കാറ്റു വന്നു മാങ്കനികൾ വീഴ്ത്തി
കാടുകളിൽ കാത്തിരിക്കും പൈങ്കിളിയേ വാ വാ
തേൻ കിനിയും ഗാനവുമായ് പൈങ്കിളിയേ  വാ വാ
(മാങ്കനികൾ...)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maankanikal Thedi

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം