പൂത്തമരക്കൊമ്പുകള് കാത്തിരുന്ന

 

പൂത്തമരക്കൊമ്പുകള് കാത്തിരുന്ന കുയിലേ
കാറ്റിലാടും പൂമരങ്ങള് നോറ്റിരുന്ന കുയിലേ
പാട്ടു നിർത്തി പോവതെങ്ങോ കുയിലേ
കാട്ടുമുല്ലപ്പെൺകിടാവിനു നോവു വന്നു കണ്ണിലു
പാട്ടൊരെണ്ണം പാടിടാതിനിയെങ്ങു പോണു കുയിലേ

അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെയേതോ പൂമണിമുറ്റത്തില്
പൊൻ കിനാവിൻ മാല കോർത്തൊരു ചമ്പകം നിന്നാട്ണ്
പൂഞ്ചിറകാൽ താളമിട്ടു നീ പറന്നകലുമ്പോള്
കണ്ണുനീരിൻ കനീയാറുകളൊഴുകി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Poothamarakkombukalu

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം