മൂളിപ്പാട്ടുമായ് തമ്പ്രാൻ

 

മൂളിപ്പാട്ടുമായി തമ്പ്രാൻ വരുമ്പം
ചൂളാതങ്ങനെ നില്ലെടീ പെണ്ണേ
നാളെക്കൊയ്ത്തിനു ചെല്ലാമ്പറഞ്ഞിട്ട്
നാണക്കേടും പറയിണ തമ്പ്രാൻ
ചൂളിപ്പോമെടീ കൊയ്ത്തരിവാള്
രാകിത്തേക്കണ കിങ്കിലം കേട്ടാൽ
പാടത്തങ്ങനെ കൂത്താടുന്നൊരു
മാടത്തക്കിളി പെണ്ണാളേ
എണ്ണക്കറുപ്പുള്ള മാലപ്പെണ്ണാളേ
നിന്നെച്ചെരിക്കുമറിയില്ല തമ്പ്രാൻ
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Moolippaattumaay Thambran

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം