മാങ്കനികൾ തേടി

മാങ്കനികള്‍ തേടി നമ്മള്‍
മാഞ്ചുവട്ടില്‍ കൂടീ
മാങ്കനികള്‍! മായുകില്ലാ-
മാധുരിയെന്‍ ചുണ്ടില്‍-ആ
മാധുരിയെന്‍ ചുണ്ടില്‍

നീളെ നീളെ നാമലയും
ജീവിതമാം തോപ്പില്‍
നീ വരുമോ പുത്തനൊരു
മാങ്കനി നേടീടാന്‍?
പുത്തനൊരു ജീവിതത്തിന്‍
തേന്‍കനികള്‍ നേടാന്‍....

(മാങ്കനികള്‍ തേടി .....)

കാവുകളില്‍ കാറ്റുവന്നു
മാങ്കനികള്‍ വീഴ്ത്തീ
കാടുകളില്‍ കാത്തിരിക്കും
പൈങ്കിളിയേ, വാ വാ
തേന്‍കിനിയും ഗാനവുമായ്
പൈങ്കിളിയേ, വാ വാ

(മാങ്കനികള്‍ തേടി .....)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mankanikal thedi

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം