വരുമോ

വരുമോ വരുമോ
ചാലേ മാനസതീരേ (2)
വരുമോ നീ
മാമാകാശവനിയിലുയരും
മാരിവിൽ പോലെ വരുമോ

പ്രേമമയമാം എൻ ഹൃദന്തേ
ഗാനസുധപോലെ
പൊൻ‌കിനാവിൻ ഭംഗി പോലെ
കാവ്യമധുപോലെ

വാഴുമോ നീയോമലേ
റാണിയെപ്പോലെ (2)
മാമാകാശവനിയിലുയരും
മാരിവിൽ പോലെ വരുമോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
varumo

Additional Info

Year: 
1952