അഴലില്‍ നീറി ദിനദിനം

 

അഴലില്‍ നീറി ദിനദിനം
മാനസം കരിയുന്നു
വരികയാണിനിയും ദുരിതമിയലും
മൂകരംഗങ്ങള്‍ ഹാ

സുഖങ്ങള്‍ വെറുതെ കിനാവു പോലെ
ഹാ മറഞ്ഞിടവേ വരാതേ
ഇനിയുമിതുവിധം വാഴുവാനോ
ഈ അഴലാഴിയില്‍

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Azhalil neeri dinam

Additional Info

Year: 
1952