മോഹിനിയേ

മോഹിനിയേ മോഹിനിയേ എൻ
പ്രേമവാഹിനിയേ- പോകാതെ
മധുരരാഗരംഗത്തിൽ ചേരുവാൻ പൊരുക നീ

മോഹനനേ മോഹനനേ എൻ
ആശാവാഹനമേ മാറാതെ
മധുരരാഗരംഗത്തിൽ ചെരുക ചേരുക നാം

കനിവേതും കലരാത്ത ലോകത്തിന്റെ
കണ്ണിൽ കരടായിത്തീരാതെ മേവുക നാം
പിരിയാതീ ലോകത്തിൽ വാഴ്ക നാം
ലോകമെതിരാകുമെന്നാലും വാഴ്ക നാം
-മോഹിനിയേ...
-മോഹനനേ...
സമരമാണീ ലോകജീവിതമേ -ഇതിൽ
ഭയമാർന്നു മാറാതെ നിൽക്കുക നാം
ബലഹീനനാണു ഞാനോമലേ
നാമേ ബലമാകൂ നമ്മൾക്കു പാരിലെ

മോഹനമായ് മതിമോഹനമായ്
അനുരാഗമോഹനമായ് മാറാതെ
മധുരരാഗരംഗത്തിൽ ചേരുക ചേരുക നാം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Mohiniye

Additional Info