സഖിയാരോടും

 

സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
പറയരുതാരാമമേ
എന്നാരാമമേ
ഞങ്ങൾ ഈ രാവിൽ
ഓതിടും സല്ലാപം

സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
പറയരുതാരാമമേ
എന്നാരാമമേ
ഞങ്ങൾ ഈ രാവിൽ
ഓതിടും സല്ലാപം

പനിനീരിൻ മലരേ
പറയാതെ മലരേ
മല്ലികപ്പൂവേ ചൊല്ലാതെ നീ

പനിനീരിൻ മലരേ
പറയാതെ മലരേ
മല്ലികപ്പൂവേ ചൊല്ലാതെ നീ

അറിയരുതീ സുഖസംഗീതം
അറിയരുതീ സുഖസംഗീതം
ആ. . ആ. . . ആ. . .

സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
സഖി ആരോടും
പറയരുതാരാമമേ
എന്നാരാമമേ
ഞങ്ങൾ ഈ രാവിൽ
ഓതിടും സല്ലാപം