ഹാ ഹാ ജയിച്ചു പോയി ഞാൻ

ഹാ ഹാ ജയിച്ചുപോയ് ഞാൻ
ലലല ലലല ലലലാ ഹഹഹാ-ഹാ ഹാ
ജീവിതമാകും പോർക്കളത്തിൽ
തോൽക്കുകില്ല ഞാൻ

രവിയോടെൻ നാഥനൊത്തു പോരടിക്കും ഞാൻ
പാട്ടുപാടും ഞാൻ ആട്ടമാടും ഞാൻ
ആസ്വദിക്കും ഞാൻ, ആനന്ദിക്കും ഞാൻ
ഹ ഹ ഹാ ഹാ ജയിച്ചുപോയ് ഞാൻ

ആശാഫലങ്ങളെ പുണർന്നിടും ഞാൻ
അനിതരഭാഗ്യം നുകർന്നിടും ഞാൻ
എതിരുകളെല്ലാം തകർത്തിടും ഞാൻ
പാട്ടുപാടും ഞാൻ, ആട്ടമാടും ഞാൻ
ആസ്വദിക്കും ഞാൻ, ആനന്ദിക്കും ഞാൻ
ഹ ഹ ഹാഹാ ജയിച്ചുപോയ് ഞാൻ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ha ha jayichu poyi njan

Additional Info