പാവനഹൃദയം തകർന്നൂ

പാവനഹൃദയം തകർന്നു കാണ്മതു
നിൻ വിനോദമോ ഈശാ
പ്രേമഗംഗയേ അഴലിൻ ചിറയാൽ
തടയുകയോ നിന്നാശാ

ആശകളാൽ മണിമാളിക തീർപ്പൂ
മാനവനെന്നെന്നും
തകർന്നു വീഴ്വതു ലീലാലോലം
നോക്കി രസിക്കുകയോ

ജീവിതവൃക്ഷം നീ കാണും
സല്ഫലമാർന്നീടാൻ
വേദനയും കണ്ണീരും താനോ
വളമായ് കരുതുവതീശാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Pavanahrudayam thakarnnu

Additional Info