പോയിതുകാലം തമോമയം

പോയിതുകാലം തമോമയം
ആഗതമായി നവോദയം ഹാ
ആഗതമായി നവോദയം

ശോകമാകവേ പാരിൽ നിന്നു മറവായ്
സന്തോഷരശ്മികളാലേ
ചൈതന്യമാര്‍ന്നിതീലോകം

പരനു ദോഷം ചെയ്യാത്തോ-
നപജയം വരാ ഒരുനാളും
അപജയം വരാ ഒരുനാളും

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Poyithu kaalam

Additional Info

Year: 
1952