കരയാതെന്നോമനക്കുഞ്ഞേ

 

കരയാതെന്നോമനക്കുഞ്ഞേ-എന്റെ
കരളായ് വളർത്തും ഞാൻ നിന്നെ 

ഉയരും വിശപ്പിൻ വിളിയിൽ നിന്നും
ഉടലാർന്നു നീയുമീ മണ്ണിൽ
ഉടയോരില്ലാതെയീമട്ടിൽ-എത്ര
ചുടുചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാട്ടിൽ
എറിയപ്പെടുന്നുണ്ടു നീളെ
ആരുമറിയാതെ ചാകുന്നകാലേ
ആരും അറിയാതെ ചാകുന്നകാലേ

അവരോടു ചെയ്യും അനീതി
അതിൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനായി
വളരൂ നീയോമനക്കുഞ്ഞേ
എന്റെ കരളായ് വളർത്തും ഞാൻ നിന്നെ
കരയാതെന്നോമനക്കുഞ്ഞേ-എന്റെ
കരളായ് വളർത്തും ഞാൻ നിന്നെ 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Karayathennomana kunje

Additional Info