മധുമാസചന്ദ്രിക

മധുമാസചന്ദ്രികയായെന്നുമെന്നുമെന്റെ മുൻപിൽ
മറയാതെ നിൽക്കുക നീയോമലേ

അനുരാഗചന്ദ്രനേ നീയെന്നുമെന്നുമെന്നിൽനിന്നും
അകലാതെ വാഴുകയെൻ ജീവനായി
നടിയാണു ഞാൻ-
എല്ലാമറിയുന്നു ഞാൻ
ലോകനിയമത്തിൽ പരിഹാസ്യയാം ഞാൻ
നിയമത്തിനിതിലെന്തു ചൊല്ലുവാൻ-കാര്യം
ലോകനിയമത്തിനിതിലെന്തു ചൊല്ലുവാൻ

എൻ കണ്ണീർ കണ്ടാനന്ദംകൊള്ളുവാൻ
വേണ്ട ഭയമേതും എൻ ഹൃദയ നായികേ

മധുമാസ...
അനുരാഗ....
പിരിയായ്ക ഈ ലോകം എതിരാകിലും
എനിയ്ക്കരുളായ്ക നീ താപമെന്നാളും

അതിദീന ഞാൻ എന്നാലും ഒരു
ഹൃദയമുണ്ടതിലങ്ങു വാണാലും

മധുമാസ....
അനുരാഗ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Madhumaasachandrika

Additional Info