ജഗദീശ്വരാ

ജഗദീശ്വരാ ... ഗതിയിതോ ദയാലോ
കനിവരുളീടുവാനാകാതോ
ജഗദീശ്വരാ ഗതിയിതോ

അനിതര സങ്കട വാരിധിയിൽ ഞാൻ
അലിയുകയാം അഖിലേശാ‍
തവപദമേ എൻ ആശ്രയമിനിമേൽ
ഈശ്വരാ ഗതിയിതോ

ദോഷമേതും ഹൃദികരുതാതെ
വാഴുവോർക്കീ ഗതിയരുളാമോ
ഇതുശരിയോ പരമേശ്വരാ
അലിവില്ലാതോ ഏഴയിവളിൽ
ഈശ്വരാ ഗതിയിതോ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
jagadeeswaara

Additional Info

Year: 
1952