1966 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 അരുതേ അരുതേ അരുതേ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
2 ഈ രാത്രി തൻ വിജനതയിൽ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
3 ഏഴു ചിറകുള്ള തേര് അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
4 ചക്രവർത്തികുമാരാ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
5 താലത്തില്‍ മുഗ്ദ്ധമണി ദീപവുമായ് അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
6 നദികളിൽ സുന്ദരി യമുനാ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
7 പ്രണയഗാനം പാടുവാനായ് അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
8 ബാഷ്പകുടീരമേ ബലികുടീരമേ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
9 മാതളപ്പൂവേ മാതളപ്പൂവേ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
10 മുകിലസിംഹമേ മുകിലസിംഹമേ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല, കോറസ്
11 സപ്തസ്വരസുധാ സാഗരമേ അനാർക്കലി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
12 അമ്മയ്ക്കു ഞാനൊരു കിലുക്കാംപെട്ടി അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ രേണുക
13 അമ്മയ്ക്കു ഞാനൊരു കിലുക്കാംപെട്ടി (പാത്തോസ്) അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ രേണുക
14 അല്ലെങ്കിലുമീ കോളേജു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ ഉത്തമൻ, കോറസ്
15 എത്രകണ്ടാലും കൊതി തീരുകില്ലെനിക്കെത്ര അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
16 ഓമനപ്പാട്ടുമായ് ഓണപ്പൂമാലയുമായ് അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
17 കൊള്ളാമെടി കൊള്ളാമെടി പെണ്ണേ അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല, കോറസ്
18 ധനുമാസപുഷ്പത്തെ അർച്ചന വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല
19 അങ്ങങ്ങ് ദൂരെ ചക്രവാളത്തില്‍ കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അനുജൻ കുറിച്ചി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
20 ആരുണ്ടെനിക്കൊരു വീണ തരാൻ കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
21 എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത പാപം കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
22 കന്യകാപുത്രന്റെ ദാസനായ് കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) ഫാദർ ഡോ ജോർജ്ജ് തര്യൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
23 ദുഷ്ടാത്മാക്കള്‍ക്കും കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) ഫാദർ ഡോ ജോർജ്ജ് തര്യൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
24 നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തുന്നേന്‍ കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
25 പട്ടടക്കാളി കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കോറസ്
26 മുൾമുടി ചൂടി കുരിശില്‍ തൂങ്ങി കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
27 സ്വപ്നശതങ്ങൾ മയങ്ങുമെൻ കടമറ്റത്തച്ചൻ (1966) അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
28 അഷ്ടമംഗല്യ തളികയുമായി വരും കണ്മണികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എം എസ് പദ്മ
29 ആറ്റിൻ മണപ്പുറത്തെ കണ്മണികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
30 ആറ്റിൻ മണപ്പുറത്തെ (D) കണ്മണികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, എസ് ജാനകി
31 കൊഞ്ചും മൊഴികളേ കണ്മണികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
32 പണ്ടൊരു കാലം പണ്ടു പണ്ടൊരു കാലം കണ്മണികൾ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക
33 അമരാവതിയിൽ കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
34 ആയിരം ചിറകുള്ള സ്വപ്നങ്ങളേ കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
35 കുഞ്ഞുകുഞ്ഞുന്നാളിലെനിക്കൊരു കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
36 പൊന്മലയോരത്ത് കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
37 പോളീഷ് പോളിഷ് കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എൽ രാഘവൻ
38 മനസ്വിനീ മനസ്വിനീ കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
39 സഖി സഖി നിന്നെ കനകച്ചിലങ്ക വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
40 അനുപമകൃപാനിധിയഖിലബാന്ധവൻ കരുണ കുമാരനാശാൻ ജി ദേവരാജൻ ജി ദേവരാജൻ
41 ഉത്തരമഥുരാ വീഥികളേ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
42 എന്തിനീ ചിലങ്കകൾ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
43 കരയായ്ക ഭഗിനി നീ കരുണ കുമാരനാശാൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
44 കരുണ തൻ മണിദീപമേ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
45 കല്പതരുവിൻ തണലിൽ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
46 താഴുവതെന്തേ യമുനാതീരേ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
47 പൂത്തു പൂത്തു പൂത്തു നിന്നു കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
48 മഥുരാപുരിയൊരു മധുപാത്രം കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
49 വാർതിങ്കൾ തോണിയേറി കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
50 വർണ്ണോത്സവമേ വസന്തമേ കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എം എസ് പദ്മ, കോറസ്
51 സമയമായില്ല പോലും കരുണ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
52 അല്ലിയാമ്പൽ പൂവുകളേ കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
53 ആദ്യത്തെ രാത്രിയിലെന്റെ കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
54 ചിലമ്പൊലി ചിലമ്പൊലി കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
55 നദികൾ നദികൾ കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
56 മാതളപ്പൂങ്കാവിലിന്നലെ കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
57 വൺ ടൂ ത്രീ ഫോർ കല്യാണ രാത്രിയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
58 അമ്മായിയപ്പനു പണമുണ്ടെങ്കിൽ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എ എൽ രാഘവൻ
59 ഉറക്കമില്ലേ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
60 താരുണ്യം തന്നുടെ താമരപ്പൂവനത്തിൽ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
61 നന്ദനവനിയിൽ പ്രേമനന്ദനവനിയിൽ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, എസ് ജാനകി
62 പ്രേമനാടകമെഴുതീ പുലരീ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി, എ എം രാജ
63 മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
64 മാളികമേലൊരു മണ്ണാത്തിക്കിളി കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
65 രാഗസാഗര തീരത്തിലെന്നുടെ കളിത്തോഴൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
66 ഓടക്കുഴലൊച്ചയുമായി കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
67 കളിയാട്ടത്തിന്നെല്ലാക്കൂട്ടരും കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ബി വസന്ത
68 താരുകൾ ചിരിക്കുന്ന താഴ്‌വരയിൽ കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
69 താരുണ്യത്തിന്റെ മോഹനമലര്‍വാടി കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
70 പതിനേഴാം വയസ്സിന്റെ പടിവാതിലിൽ നിൽക്കും കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
71 വാസന്ത റാണിക്കു വനമാല കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
72 ഹേമന്തചന്ദ്രിക ചിരിച്ചല്ലോ കള്ളിപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
73 രണ്ടേ രണ്ടു നാളുകൊണ്ട് കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
74 അവളുടെ കണ്ണുകൾ കരിങ്കദളിപ്പൂക്കൾ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
75 കണ്ണുനീർക്കാട്ടിലെ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, പി ലീല
76 കല്യാണമാവാത്ത കാട്ടുപെണ്ണെ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
77 താമരത്തോണിയിൽ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
78 തിമി തിന്തിമി തെയ്യാരെ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, എൽ ആർ ഈശ്വരി
79 പണ്ടത്തെ പാട്ടുകള്‍ പാടിപ്പറക്കുന്ന കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
80 പെണ്ണേ നിൻ കണ്ണിലെ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, ബി വസന്ത
81 മരണത്തിൻ നിഴലിൽ കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
82 മാനത്തെ പൂമരക്കാട്ടില് കാട്ടുമല്ലിക ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
83 ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവിൽ വെച്ച് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
84 കാർത്തികവിളക്കു കണ്ടു പോരുമ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
85 കുങ്കുമപ്പൂവുകൾ പൂത്തു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
86 നല്ല സുറുമ നല്ല സുറുമ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
87 പടച്ചവൻ പടച്ചപ്പോൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
88 പടച്ചോന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
89 വിറവാലൻ കുരുവീ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി (1966) പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
90 ആമ കടലാമ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജയചന്ദ്രൻ
91 തന്തിമിത്താരോ താരോ കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല, കോറസ്
92 പണ്ടു പണ്ടൊരു ദേശത്ത് കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് രേണുക
93 മുന്നിൽ ദൂരം മുതുകില്‍ ഭാരം കുഞ്ഞിക്കൂനൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
94 അമ്മയെക്കളിപ്പിക്കാൻ തെമ്മാടി വേഷം കെട്ടും കുസൃതിക്കുട്ടൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
95 കണ്മിഴി പൂട്ടിക്കൊണ്ടെൻ കുസൃതിക്കുട്ടൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ എസ് ജാനകി
96 പുന്നെല്ലു കൊയ്തല്ലോ പുത്തരിയും വന്നല്ലോ കുസൃതിക്കുട്ടൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
97 മണിച്ചിലമ്പേ മണിച്ചിലമ്പേ കുസൃതിക്കുട്ടൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ വിജയഭാസ്കർ ബി വസന്ത
98 ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
99 കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലെ കണ്ണുനീർക്കൂട്ടിലെ കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
100 കുറുമൊഴി മുല്ലപ്പൂ കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
101 നിഴലുകളേ നിഴലുകളേ കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
102 നോ വേക്കൻസി കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
103 വീട്ടിലിന്നലെ വടക്കുനിന്നാരോ കൂട്ടുകാർ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, കോറസ്
104 കടലിനക്കരെ പോണോരേ ചെമ്മീൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്
105 പുത്തൻ വലക്കാരേ ചെമ്മീൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കെ പി ഉദയഭാനു, ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
106 പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ ചെമ്മീൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല, കോറസ്
107 മാനസമൈനേ വരൂ ചെമ്മീൻ വയലാർ രാമവർമ്മ സലിൽ ചൗധരി മന്നാഡേ
108 കളിചിരി മാറാത്ത കാലം ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
109 കാറ്ററിയില്ല കടലറിയില്ല ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
110 കിള്ളിയാറ്റിൻ അക്കരെയുണ്ടൊരു ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
111 ചരിത്രത്തിന്റെ വീഥിയിൽ ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, പി ബി ശ്രീനിവാസ്
112 ചിത്രകാരന്റെ ഹൃദയം ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
113 തങ്കവിളക്കത്ത് ചിങ്ങനിലാവത്ത് ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
114 മുന്നിൽ മൂകമാം ചക്രവാളം ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 സാവിത്രിയല്ല ശകുന്തളയല്ല ജയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
116 ഉടലുകളറിയാതുയിരുകള്‍ രണ്ടും തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, ബി വസന്ത
117 ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നത്തിൻ തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
118 കന്നിയിൽ പിറന്നാലും തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
119 ചേട്ടത്തിയമ്മ എന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് രേണുക
120 പണ്ടു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത
121 മണ്ണെറിഞ്ഞാൽ പൊന്നു വിളയും തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് രേണുക, കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
122 മറ്റൊരു സീതയെ കാട്ടിലേക്കയയ്ക്കുന്നൂ തറവാട്ടമ്മ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
123 ഇന്ദീവരനയനേ സഖീ നീ തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, പി ലീല
124 ഏഴര വെളുപ്പിനുണർന്നവരേ തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
125 ചഞ്ചല ചഞ്ചല പാദം തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
126 ദേവകുമാരാ ദേവകുമാരാ തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
127 പൂവിട്ടു പൂവിട്ടു പൂവിട്ടുനില്‍ക്കുന്നു തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
128 പ്രിയേ പ്രണയിനീ പ്രിയേ തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 ഭാഗ്യഹീനകൾ ഭാഗ്യഹീനകള്‍ തിലോത്തമ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
130 കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം പകൽകിനാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
131 കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേന്‍ പകൽകിനാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
132 ഗുരുവായൂരുള്ളൊരു കണ്ണനന്നൊരു ദിനം പകൽകിനാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
133 നിദ്ര തൻ നീരാഴി നീന്തിക്കടന്നപ്പോൾ പകൽകിനാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
134 പകൽക്കിനാവിൻ സുന്ദരമാകും പകൽകിനാവ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
135 അകലെയകലെ അളകാപുരിയിൽ പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി
136 അത്തം പത്തിനു പൊന്നോണം പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
137 അമ്പാടിക്കുട്ടാ കണ്ണാ കണ്ണാ പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി രേണുക
138 കറ്റക്കിടാവായ കണ്ണനാമുണ്ണിക്ക് പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
139 കൺ കവരും കാമിനിയാളെ പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി രേണുക, അരുണ
140 ഗാനവും ലയവും നീയല്ലോ പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എം എൽ വസന്തകുമാരി
141 മല്ലാക്ഷീ മണിമൗലേ പിഞ്ചുഹൃദയം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എ പി കോമള
142 കാട്ടുപൂവിൻ കല്യാണത്തിനു പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
143 കാണാൻ കൊതിച്ചെന്നെ പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
144 കൺപീലി നനയാതെ പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
145 താഴത്തെച്ചോലയിൽ പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
146 തൊഴുകൈത്തിരിനാളം പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ലീല
147 പാപത്തിൻ പുഷ്പങ്ങൾ പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
148 വാര്‍മുകിലേ വാര്‍മുകിലേ (M) പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
149 വാർമുകിലേ വാർമുകിലേ (F) പുത്രി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
150 ഇത്തിരിയില്ലാത്ത കുഞ്ഞേ പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
151 കക്ക കൊണ്ട് കടൽമണ്ണു കൊണ്ട് പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, ബി വസന്ത
152 കുറിഞ്ഞിപ്പൂച്ചേ പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
153 ഗീതേ ഹൃദയസഖി ഗീതേ പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
154 പണ്ടൊരു രാജ്യത്തൊരു പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
155 മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പ്രേമ, കോറസ്
156 മുരളീ മുരളീ നിൻ പൂച്ചക്കണ്ണി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
157 ഈ നല്ല രാത്രിയിൽ പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ബി വസന്ത
158 ഒരമ്മ പെറ്റു വളർത്തിയ പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എസ് ജാനകി
159 കാലൻ കേശവൻ പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
160 ചെത്തി മന്ദാരം പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, ബി വസന്ത, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
161 ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
162 പുള്ളിമാൻ മിഴി പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
163 പൊട്ടിത്തകർന്നൂ പ്രതീക്ഷകൾ പെണ്മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
164 അനുരാഗത്തിന്നലകടൽ പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എസ് ജാനകി, പി ലീല
165 കണ്ണാടിക്കടപ്പുറത്ത് പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൽ ആർ ഈശ്വരി
166 കനവിൽ വന്നെൻ പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി സുശീല
167 കരളിൻ വാതിലിൽ പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
168 ജീവിതമൊരു കൊച്ചു പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
169 പൂവായ് വിരിഞ്ഞതെല്ലാം പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
170 മുത്തേ നമ്മുടെ മുറ്റത്തും പ്രിയതമ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ പി ലീല
171 കള്ളന്റെ പേരു പറഞ്ഞാല്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
172 നക്ഷത്രപ്പുണ്ണുകളായിരം മാണിക്യക്കൊട്ടാരം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
173 പച്ചമരക്കാടുകളേ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
174 പെണ്ണു കേള്‍ക്കാന്‍ വന്ന വീരന്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
175 മനസ്സിന്റെ മലരണിക്കാവില്‍ മാണിക്യക്കൊട്ടാരം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
176 ഇന്ദ്രജാലക്കാരാ മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ എൽ ആർ ഈശ്വരി
177 തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന പ്രായം മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 മുടി നിറയെ പൂക്കളുമായ് മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
179 വാനമ്പാടീ വാനമ്പാടീ മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
180 വൈശാഖപൌർണ്ണമി രാവിൽ മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ജയചന്ദ്രൻ
181 വർണ്ണപുഷ്പങ്ങൾ മേയർ നായർ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ജയചന്ദ്രൻ, എൽ പി ആർ വർമ്മ, എസ് ജാനകി
182 ഇന്നലെയമ്പലമുറ്റത്തിരുന്നു ഞാൻ റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
183 ഗോകുലപാലാ ഗോപകുമാരാ റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
184 നീലാഞ്ജനക്കിളി റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക
185 പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരാ കുറവാ റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
186 പാലാട്ടുകോമൻ വന്നാലും റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ഉദയഭാനു
187 വെള്ളിക്കിണ്ണം കൊണ്ടു നടക്കും റൗഡി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
188 അക്കരപ്പച്ചയിലെ അഞ്ജനച്ചോലയിലെ (D) സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
189 അക്കരപ്പച്ചയിലെ അഞ്ജനച്ചോലയിലെ (F) സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ എസ് ജാനകി
190 കടുവാപ്പെട്ടി നമ്മുടെ പെട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ അടൂർ ഭാസി
191 കാവേരിതീരത്തു നിന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ രേണുക
192 കുരുവിപ്പെട്ടി നമ്മുടെ പെട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ അടൂർ ഭാസി
193 തോറ്റു പോയ് സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ ഉത്തമൻ, കോറസ്
194 യരുശലേമിൻ നാഥാ സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ പി ലീല
195 സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മ എൽ പി ആർ വർമ്മ അടൂർ ഭാസി, കോറസ്
196 ഒരു തുളസിപ്പൂമാലികയായ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
197 കല്പന തൻ അളകാപുരിയിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
198 കല്പനതൻ അളകാപുരിയിൽ (pathos) സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
199 കല്യാണനാളിനു മുമ്പായി പെണ്ണിന് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എം എ മജീദ് സീറോ ബാബു
200 കല്യാണനാളിനു മുൻപായി സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
201 കൊന്ന തൈയ്യിനു വസന്തമാസം സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി വസന്ത
202 ജീവിത നാടകവേദിയിലെന്നെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
203 പണ്ടൊരിക്കലാദ്യം തമ്മിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി