ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ

എല്ലാം ശൂന്യം ബ്രഹ്മം കണ്ടീഷൻ

ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ
ദുനിയാവിനു പ്രായമായീ
വഞ്ചനക്കു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ
വയസ്സ് പതിനാറ് - എന്നും
വയസ്സ് പതിനാറ്

ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ
ദുനിയാവിനു പ്രായമായീ

മൂത്തോർ വാക്കും മുതുനെല്ലിക്കയും
ആദ്യം കയ്ക്കും - ആദ്യം കയ്ക്കും
ചക്കര വാക്കും ചെകുത്താൻ വേദവും
ആദ്യം മധുരിക്കും

ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ
ദുനിയാവിനു പ്രായമായീ

കരളെടുത്ത് കാണിച്ചാലും
കദളി വാഴനാര്
കരഞ്ഞു കാലു പിടിച്ചാലും
കള്ളപ്പേര് - മനുഷ്യനു കള്ളപ്പേര്

ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ
ദുനിയാവിനു പ്രായമായീ

കളസമിട്ട് കറങ്ങി നടക്കണ പെണ്ണേ
കമ്പനി പൂട്ടാറായില്ലേ
കണ്ടതെല്ലാം മായാ
കാണാത്തൊരാളുടെ ലീല
ലീല - ലീലാ - ലീലാ

ദൈവത്തിനു പ്രായമായീ
ദുനിയാവിനു പ്രായമായീ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
DAivathinu praayamaayi

Additional Info