ചഞ്ചല ചഞ്ചല പാദം

ചഞ്ചല ചഞ്ചല പാദം
ഝല ഝല നൂപുര നാദം
തധികിണ തധികിണ മൃദംഗതാളം
തങ്കച്ചിലമ്പൊലി മേളം (ചഞ്ചല..)
 
 
എന്തൊരു മദഭര മാസ്മര നൃത്തമി
തെന്തൊരു മായിക സംഗീതം
പ്രപഞ്ച നർത്തനശാലയിലാടുക
പ്രദോഷ സന്ധ്യകളേ  (ചഞ്ചല..)
 
കതിർ മിന്നൽ പിണരുകൾ
ചിതറിക്കൊണ്ടങ്ങനെ
കാർകൂന്തൽ കാറ്റിൽ
അഴിഞ്ഞുലഞ്ഞങ്ങനെ
പ്രളയവാരിധിയുടെ തിരകളിലാടുക
പ്രതികാര ദുർഗ്ഗകളേ  (ചഞ്ചല..)

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Chanjala chanjala paadam

Additional Info