ഭാഗ്യഹീനകൾ ഭാഗ്യഹീനകള്‍

ഭാഗ്യഹീനകള്‍ ഭാഗ്യഹീനകള്‍
ഭാരതസ്ത്രീകള്‍ നമ്മള്‍ 
ഭാരതസ്ത്രീകള്‍ നമ്മള്‍ 
(ഭാഗ്യഹീനകള്‍... )

എകാന്തദു:ഖത്തിന്‍ തീയിലെരിയുവാന്‍
സ്ത്രീകളായ് നമ്മള്‍ ജനിച്ചു
തൃക്കണ്‍ തുറക്കാത്ത കല്‍വിളക്കിന്‍ കീഴില്‍
സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നു - എന്തിനോ
സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നു (തൃക്കണ്‍.. )
(ഭാഗ്യഹീനകള്‍... )

കണ്വന്റെ മാനസപുത്രിയെപ്പോലെ ഞാന്‍
കണ്ണീരില്‍ നിന്നെ വളര്‍ത്തും
രാമായണത്തിലെ സീതയെപ്പോലെ ഞാന്‍
നാമം ചൊല്ലി ഉറക്കും - നാഥന്റെ
നാമം ചൊല്ലി ഉറക്കും (രാമായണ.. )

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bhagyaheenakal

Additional Info