മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു

Primary tabs

 

മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു

വെള്ളാമ്പൽപ്പൊയ്കയിലും
വെള്ളാരം കുന്നിലും
അല്ലിപ്പൂന്തുമ്പികൾ വട്ടമിട്ടു
അല്ലിപ്പൂന്തുമ്പികൾ വട്ടമിട്ടു

ഒന്നാകും കുന്നിന്മേൽ അമ്പലക്കുന്നിന്മേൽ
ഒന്നല്ല പത്തല്ല പൊന്നിലഞ്ഞി (2)
ആ പൂ ഈ പൂ ആയിരം പൂ ചൂടി
ആടണം പാടണം തോഴിമാരേ (2) - നൃത്ത
മാടണം പാടണം തോഴിമാരേ 

മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു

പന്തലലങ്കാരം പോരാഞ്ഞിട്ടോ
ചന്ദനത്താമ്പാളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടോ (2)
മന്ദാരപ്പൂക്കളം പോരാഞ്ഞിട്ടോ
എന്തെന്റെ തുമ്പീ തുള്ളാത്തൂ (2) - നീ
എന്തെന്റെ തുമ്പീ തുള്ളാത്തൂ

മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു

പൊന്നോണക്കോടിയുടുത്തും കൊണ്ടേ - തങ്ക
ക്കിങ്ങിണിയരമണി ചാർത്തിക്കൊണ്ടേ
മംഗല്യത്തട്ടവുമായ് മാവേലിപ്പാട്ടുമായ്
മലയാളിപ്പെണ്ണേയൊരുങ്ങൊരുങ്ങ്
മലയാളിപ്പെണ്ണേയൊരുങ്ങൊരുങ്ങ്

മരമായ മരമൊക്കെ തളിരിട്ടു പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു
മലയാളം പൊന്നോണപ്പൂവിട്ടു

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Maramaya maramokke

Additional Info