ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവിൽ വെച്ച്

ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവിൽ വെച്ച്
അന്നു നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ
പാട്ടുവന്നതു പവിഴച്ചുണ്ടിൽ 
പാതി നിർത്തിയതെന്താണ് - പാതി
നിർത്തിയതെന്താണ്
(ആറ്റുവഞ്ചി... )

തളിരു മരം ചോട്ടിൽ വച്ചു 
തുളസിവെറ്റില നുള്ളുമ്പോൾ (2)
വളകിലുക്കി വഴിയിലെന്നെ വിളിച്ചു 
നിർത്തിയതെന്താണ് - വിളിച്ചു
നിർത്തിയതെന്താണ് 
(ആറ്റുവഞ്ചി... )

വിരുന്നു വന്നപ്പോൾ അറയിൽ നിന്നും
വിരിഞ്ഞ താമര കണ്ണാലെ
ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു പുതിയ
കഥ പറഞ്ഞതെന്താണ് -കഥ
പറഞ്ഞതെന്താണ്
(ആറ്റുവഞ്ചി... )

കാറ്റു വന്നെന്റെ കതകിൽ തള്ളുമ്പോൾ
ഓർത്തു ഞാൻ നിന്റെ കാലൊച്ച
കാട്ടുചെമ്പകം പൂത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ 
ഓർക്കും നിന്നുടെ പൂമേനി -ഓർക്കും
നിന്നുടെ പൂമേനി

പാട്ടിലെന്നെ പിടിച്ചു വച്ചതു
നാട്ടിലൊക്കെ പാട്ടായി (2)
പട്ടു തട്ടവും ഇട്ടൊരുനാൾ 
കൂടെ വരൂ കൂട്ടായി - കൂടെ
വരൂ കൂട്ടായി

ആറ്റുവഞ്ചിക്കടവിൽ വെച്ച്
അന്നു നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ
പാട്ടുവന്നതു പവിഴച്ചുണ്ടിൽ 
പാതി നിർത്തിയതെന്താണ് - പാതി
നിർത്തിയതെന്താണ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
3
Average: 3 (2 votes)
AAttuvanchi kadavil vechu

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം