ഉത്തരമഥുരാ വീഥികളേ

ഉത്തരമഥുരാ വീഥികളേ
വിസ്തൃത ജനപഥവീഥികളേ
തഥാഗതൻതൻ പദങ്ങൾ തേടി
കൈ നീട്ടുകയല്ലേ - നിങ്ങൾ 
കൈ നീട്ടുകയല്ലേ

ഓരോ മോഹം സ്വർണ്ണരഥങ്ങളിൽ
ഓടി നടക്കും വഴിയല്ലേ
തീരാനോവുകൾ ഉരുകിയുണർന്നൊരു
തീ വെയിലൊഴുകും വഴിയല്ലേ

ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

പാവന സന്ധ്യായോഗിനിയാരെ
ഈ വഴി തേടി പോകുന്നു
കാവിയുടുത്തൊരു പൂമ്പുലർ കന്യക
ഈ വഴിയാരെ തേടുന്നു

ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി
 
ധർമ്മപഥത്തിൻ മന്ത്രമുണർത്തും
ഞങ്ങൾ തഥാഗതദൂതന്മാർ
പാരിൻ ഹൃദയകവാടങ്ങളിലൊരു
പാവന ഗീതവുമായ് വന്നൂ
 
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Uthara madhura

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം