1965 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 നാട്ടിൽ വരാമോ Sarppakkadu അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, എ പി കോമള
2 അമ്പിളിമാമാ വാ വാ അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
3 ആറ്റിനക്കരെ ആലിൻ കൊമ്പിലെ അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് തങ്കം തമ്പി
4 കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനു അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, എൽ ആർ ഈശ്വരി, എം എസ് ബാബുരാജ്, മച്ചാട്ട് വാസന്തി, തമ്പി
5 കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, എസ് ജാനകി
6 തുടികൊട്ടിപ്പാടാം അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, തങ്കം തമ്പി
7 തേടുന്നതാരേ ഈ ശൂന്യതയിൽ അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
8 പുള്ളിയുടുപ്പിട്ട് കൊഞ്ചിക്കുഴയുന്ന അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് തങ്കം തമ്പി
9 മായക്കാരാ മണിവർണ്ണാ അമ്മു യൂസഫലി കേച്ചേരി എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
10 അക്കരയ്ക്കുണ്ടോ അക്കരയ്ക്കുണ്ടോ ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
11 ഇച്ചിരിപ്പൂവാലനണ്ണാർക്കണ്ണാ ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലതാ രാജു, ജിക്കി
12 കരിവള കരിവള ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
13 കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
14 കുരുത്തോലപ്പെരുന്നാളിനു ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
15 പത്തു പറ വിത്തു പാകും ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
16 വിരിഞ്ഞതെന്തിനു വിരിഞ്ഞതെന്തിനു ഇണപ്രാവുകൾ വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
17 അമ്പലക്കുളങ്ങരെ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
18 അമ്മേ അമ്മേ അമ്മേ നമ്മുടെ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക
19 ഓ റിക്ഷാവാലാ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ മെഹ്ബൂബ്, വിദ്യാധരൻ
20 കാറ്റിൽ ഇളം കാറ്റിൽ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
21 മാനത്തു ദൈവമില്ല ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
22 മുറ്റത്തെ മുല്ലയിൽ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
23 മുറ്റത്തെ മുല്ലയിൽ (ശോകം) ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
24 വണ്ടിക്കാരാ വണ്ടിക്കാരാ ഓടയിൽ നിന്ന് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
25 അമ്പാടി തന്നിലൊരുണ്ണിയുണ്ടങ്ങനെ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് ലതാ രാജു
26 കണ്ണുനീർക്കടലിതു കടഞ്ഞെടുത്താൽ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
27 കള്ളച്ചിരിയാണ് കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
28 കൊക്കരക്കോ കൊക്കരക്കോ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
29 തൃക്കാർത്തികയ്ക്ക് തിരി കൊളുത്താന്‍ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, പി ലീല
30 പാവക്കുട്ടീ പാവാടക്കുട്ടീ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, ലതാ രാജു
31 മണിമുകിലേ മണിമുകിലേ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എ കെ സുകുമാരൻ, എസ് ജാനകി
32 മുത്തോലക്കുടയുമായ് കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
33 രാജഹംസമേ രാജഹംസമേ കടത്തുകാരൻ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
34 ഇന്നലെയും ഞാനൊരാളെ കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
35 ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവുറങ്ങൂ കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല
36 കാൽ‌വരിമലയ്ക്കു പോകും കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല
37 കൊഞ്ചിക്കുണുങ്ങിക്കൊണ്ടോടല്ലേ കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
38 തപ്പോ തപ്പോ തപ്പാണി കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ രേണുക, ഗോമതി
39 പവിഴമുത്തിനു പോണോ കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ പി ലീല
40 മയിലാടും കുന്നിന്മേൽ കല്യാണ ഫോട്ടോ വയലാർ രാമവർമ്മ കെ രാഘവൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
41 കാമുകി ഞാന്‍ നിത്യ കാമുകി ഞാന്‍ കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
42 ഇല്ലൊരു തുള്ളിപ്പനിനീര് കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
43 ഓ൪മ്മകൾതൻ ഇതളിലൂറും കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
44 കളിയോടം കളിയോടം കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി, പി ലീല
45 തങ്കത്തേരിലെഴുന്നെള്ളുന്നൊരു കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി സുശീല
46 പമ്പയാറൊഴുകുന്ന നാടേ കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
47 മാതളമലരേ മാതളമലരേ കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
48 മുന്നിൽ പെരുവഴി മാത്രം കളിയോടം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
49 ആരാരോ ആരാരോ കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി
50 ഇണക്കുയിലേ ഇണക്കുയിലേ കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
51 ഗംഗയാറൊഴുകുന്ന നാട്ടിൽ കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
52 തിന്താരേ തിന്താരേ കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്, സി ഒ ആന്റോ, എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
53 നാലുമൊഴിക്കുരവയുമായ് കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി
54 മഞ്ചാടിക്കിളി മൈന കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് ജിക്കി , കെ ജെ യേശുദാസ്
55 വെള്ളിച്ചിലങ്കയണിഞ്ഞും കൊണ്ടൊരു കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
56 സൂര്യകാന്തീ സൂര്യകാന്തീ കാട്ടുതുളസി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
57 അത്തപ്പൂ ചിത്തിരപ്പൂ‍ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
58 അന്തിത്തിരിയും പൊലിഞ്ഞല്ലോ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
59 കാട്ടുപൂക്കൾ ഞങ്ങൾ കാട്ടുപൂക്കൾ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
60 ദീപം കാട്ടുക നീലാകാശമേ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, കോറസ്
61 പുഴവക്കിൽ പുല്ലണിമേട്ടില്‍ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, ജി ദേവരാജൻ, എൽ ആർ അഞ്ജലി
62 മാണിക്യവീണയുമായെൻ കാട്ടുപൂക്കൾ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
63 അഗാധനീലിമയിൽ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
64 കണ്ടാലഴകുള്ള മണവാട്ടി കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
65 കനിയല്ലയോ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
66 നെന്മേനി വാകപ്പൂങ്കാവിൽ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
67 പച്ചക്കരിമ്പു കൊണ്ട് കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ പി ഉദയഭാനു, കോറസ്
68 മാടപ്പിറാവേ മാടപ്പിറാവേ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ
69 വീട്ടിലൊരുത്തരുമില്ലാത്ത നേരത്ത്‌ കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, എ എം രാജ
70 സ്വപ്നത്തിലെന്നെ വന്ന് കാത്തിരുന്ന നിക്കാഹ് വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
71 ഈശ്വരനെ തേടിത്തേടി പോണവരേ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉത്തമൻ
72 ജനനീ ജഗജനനീ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
73 തീർത്ഥയാത്രയിതു തീരുവതെന്നോ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
74 ദേവീ ശ്രീദേവീ (F) കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല
75 ദേവീ ശ്രീദേവീ (M) കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
76 നാദം ശൂന്യതയിങ്കലാദ്യമമൃതം കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉത്തമൻ
77 നിത്യവസന്തം നര്‍ത്തനമാടും കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
78 സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വപ്നങ്ങളേ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എം ബി ശ്രീനിവാസൻ, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
79 സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വപ്നങ്ങളേ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗോമതി, കോറസ്
80 സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളേ നിങ്ങൾ കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
81 സ്വരരാഗരൂപിണീ സരസ്വതി കാവ്യമേള വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
82 ഇതു ബാപ്പ ഞാനുമ്മ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് രേണുക
83 കണ്മണി നീയെൻ കരം പിടിച്ചാല്‍ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ, പി സുശീല
84 കാണാൻ പറ്റാത്ത കനകത്തിൻ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ എം രാജ
85 കാറ്റുപായ തകർന്നല്ലോ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
86 കുറുകുറുമെച്ചം പെണ്ണുണ്ടോ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
87 കുറുന്തോട്ടിക്കായ പഴുത്തു കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എ പി കോമള
88 പേരാറ്റിൻ കരയിൽ വെച്ച് കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
89 പൊട്ടിച്ചിരിക്കല്ലേ പൊന്മകളേ കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
90 മധുരപ്പൂവന പുതുമലർക്കൊടി കുപ്പിവള പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
91 ഇതെന്തൊരു ലോകം കൊച്ചുമോൻ പി ജെ ഏഴക്കടവ് ആലപ്പി ഉസ്മാൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
92 ഉറ്റവളോ നീ പെറ്റവളോ കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്
93 ഓടിവരും കാറ്റിൽ ഓടിവരും കാറ്റിൽ കൊച്ചുമോൻ പി ജെ ഏഴക്കടവ് ആലപ്പി ഉസ്മാൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
94 തൂമണിദീപമണഞ്ഞു കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ പി സുശീല
95 പച്ചപ്പനംതത്ത പാട്ടു കേട്ടപ്പോ കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
96 പച്ചിലത്തോപ്പിലെ തത്തമ്മത്തമ്പ്രാട്ടി കൊച്ചുമോൻ പി ജെ ഏഴക്കടവ് ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
97 മാനത്തെ യമുന തൻ കൊച്ചുമോൻ പി ഭാസ്ക്കരൻ ആലപ്പി ഉസ്മാൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
98 മാലാഖമാരേ മറയല്ലെ കൊച്ചുമോൻ പി ജെ ഏഴക്കടവ് ആലപ്പി ഉസ്മാൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
99 ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായി ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
100 ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായീ (2) ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
101 ഈ പ്രേമപഞ്ചവടിയിൽ ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
102 കണ്ണനാമുണ്ണിയുറങ്ങൂ ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
103 പതിനാറു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാല്‍ (F) ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
104 പതിനാറു വയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽ (D) ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പ്രേമ
105 വീടായാൽ വിളക്കു വേണം ചേട്ടത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, എസ് ജാനകി
106 അച്ഛനെ ആദ്യമായ് കണ്ടപ്പോള്‍ (bit) ജീവിത യാത്ര അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
107 അഴകിൻ നീലക്കടലിൽ ജീവിത യാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
108 കിളിവാതിലിന്നിടയിൽ കൂടി ജീവിത യാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ എൽ ആർ ഈശ്വരി
109 തങ്കക്കുടമേ ഉറങ്ങ് ജീവിത യാത്ര അഭയദേവ് പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
110 പട്ടിണിയാൽ പള്ളക്കുള്ളിൽ ജീവിത യാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എസ് ജാനകി, സീറോ ബാബു
111 പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിത യാത്ര പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി സുശീല
112 കോയിക്കോട്ടങ്ങാടീലെ കോയാക്കാന്റെ തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്
113 പടച്ചവൻ വളർത്തുന്ന തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
114 മധുരിയ്ക്കും മാതളപ്പഴമാണ് തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
115 മധുരിയ്ക്കും മാതളപ്പഴമാണ് (ശോകം ) തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
116 മന്ദാരപ്പുഞ്ചിരി തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു
117 മലയാളത്തിൽ പെണ്ണില്ലാഞ്ഞു തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
118 യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ തങ്കക്കുടം പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി സുശീല
119 അങ്ങനെ അങ്ങനെ എൻ കരൾ തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
120 അച്ഛനെ ആദ്യമായ് (bit) തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വർഗീസ് മാളിയേക്കൽ ജോബ് എസ് ജാനകി
121 ആദ്യരാത്രി മധുവിധുരാത്രി തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
122 കൊച്ചിക്കാരത്തി കൊച്ചു പെണ്ണേ തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കെ പി ഉദയഭാനു
123 ചെകുത്താൻ കയറിയ വീട് തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്
124 ഞാനുറങ്ങാൻ പോകും തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വർഗീസ് മാളിയേക്കൽ ജോബ് എസ് ജാനകി
125 നില്ലു നില്ലു നാണക്കുടുക്കകളേ തൊമ്മന്റെ മക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി, പി ലീല, പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കെ പി ഉദയഭാനു
126 ഏകാന്ത കാമുകാ നിൻ വഴിത്താരയിൽ ദാഹം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എ എം രാജ, പി സുശീല
127 കിഴക്ക് കിഴക്ക് കിഴക്കൻ കാട്ടിലെ ദാഹം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ രേണുക
128 പടച്ചവനുണ്ടെങ്കിൽ ദാഹം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ
129 വേദന വേദന തീരാത്ത വേദന ദാഹം വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 ഒരു നാളെന്നോണനിലാവേ ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ എസ് ജാനകി
131 ഓർമ്മ വെയ്ക്കേണം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ എസ് ജാനകി, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
132 കണ്ണില്ലെങ്കിലും കരളിൻ ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
133 കണ്ണിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
134 കണ്ണുകളെന്നാൽ കളവുകൾ ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
135 കറുത്ത ഹൃദയം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്
136 കാപ്പിരിതന്നുടെ കണ്ണില്‍ ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല, കെ ജെ യേശുദാസ്
137 കാലം തയ്ച്ചു തരുന്നു ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
138 ജന്മഭൂമി ഭാരതം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്, ലതാ രാജു
139 താലോലം ഉണ്ണി താലോലം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
140 ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ ദേവത ജയദേവ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല, ബാലമുരളീകൃഷ്ണ
141 പടച്ചവൻ നമുക്കൊരു വരം ദേവത പി ഭാസ്ക്കരൻ പി എസ് ദിവാകർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ പി ഉദയഭാനു
142 യോഗീന്ദ്രര്‍ക്കുമലക്ഷ്യനായ് ദേവത ട്രഡീഷണൽ പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല
143 ആകാശപ്പൊയ്കയിലുണ്ടൊരു പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി സുശീല
144 കണ്ണിൽ നീലക്കായാമ്പൂ പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
145 പൂക്കൾ നല്ല പൂക്കൾ പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എൽ ആർ ഈശ്വരി
146 പൊട്ടിക്കരയിക്കാൻ മാത്രമെനിക്കൊരു പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
147 മാനത്തെ പിച്ചക്കാരനു പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
148 ശബ്ദസാഗരപുത്രികളേ പട്ടുതൂവാല വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
149 ഓടിപ്പോകും കാറ്റേ പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്, പി ലീല
150 കട്ടുറുമ്പിന്റെ കാതു കുത്തിനു പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് എ പി കോമള
151 ജന്നത്ത് താമര പൂത്തല്ലാ പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
152 പാടാം പാടാം തകരും കരളിന്‍ പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
153 പൂവണിയുകില്ലിനിയും പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ബി ശ്രീനിവാസ്
154 വണ്ടിക്കാരൻ ബീരാൻ കാക്കാ പോർട്ടർ കുഞ്ഞാലി ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ എം എസ് ബാബുരാജ് സീറോ ബാബു
155 ആകാശത്തമ്പലമുറ്റത്ത് ഭൂമിയിലെ മാലാഖ തോമസ് പാറന്നൂർ പി എസ് ദിവാകർ എസ് ജാനകി, ബാംഗ്ലൂർ ലത, സീറോ ബാബു
156 കൈവിട്ടുപോയ കുഞ്ഞാടിനായ് ഭൂമിയിലെ മാലാഖ കെ സി മുട്ടുചിറ എം എ മജീദ് സീറോ ബാബു
157 മാടപ്പിറാവല്ലേ ഭൂമിയിലെ മാലാഖ കെ എം അലവി എം എ മജീദ് എസ് ജാനകി
158 മുണ്ടോപ്പാടത്തു കൊയ്ത്തിനു വന്നപ്പോ ഭൂമിയിലെ മാലാഖ ശ്രീമൂലനഗരം വിജയൻ എം എ മജീദ് പി ലീല, സീറോ ബാബു
159 മുള്‍മുടിചൂടിയ നാഥാ ഭൂമിയിലെ മാലാഖ വർഗീസ് വടകര ജയവിജയ എസ് ജാനകി
160 ഈ ജീവിതമിന്നൊരു കളിയാട്ടം മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, കെ പി ഉദയഭാനു
161 കണ്ണാരം പൊത്തി പൊത്തി മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല
162 കളിവാക്കു ചൊല്ലുമ്പോൾ മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കോറസ്
163 പണ്ടൊരിക്കൽ ആറ്റുവക്കിൽ മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
164 പവിഴക്കുന്നിൽ പളുങ്കുമലയിൽ മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എസ് ജാനകി
165 വണ്ടാറണികുഴലിമാരണിമൗലിമാലേ മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
166 വള കിലുക്കും വാനമ്പാടീ മായാവി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ പി ഉദയഭാനു, എസ് ജാനകി
167 ഏതു പൂവു ചൂടണം മുതലാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
168 കണിയാനും വന്നില്ല മുതലാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി
169 പനിനീരു തൂവുന്ന മുതലാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 പൊന്നാര മുതലാളി മുതലാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി എസ് ജാനകി, ബി വസന്ത, ശൂലമംഗലം രാജലക്ഷ്മി
171 മുല്ലപ്പൂത്തൈലമിട്ട് മുതലാളി പി ഭാസ്ക്കരൻ പുകഴേന്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
172 ഒന്നാനാം മരുമലയ്ക്കു മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ശാന്താ പി നായർ, കോറസ്
173 കടവത്തു തോണിയടുത്തപ്പോൾ മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി, ശാന്താ പി നായർ
174 കണ്ണാരം പൊത്തി മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് ബി എ ചിദംബരനാഥ്, ലതാ രാജു
175 കരയുന്നോ പുഴ ചിരിക്കുന്നോ മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കെ ജെ യേശുദാസ്
176 കളിത്തോഴിമാരെന്നെ കളിയാക്കി മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
177 തേയവാഴി തമ്പുരാന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ജെ ആന്റണി, ബി എ ചിദംബരനാഥ്
178 പുള്ളുവൻപാട്ട് മുറപ്പെണ്ണ് പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് കോറസ്
179 കാറ്റേ വാ പൂമ്പാറ്റേ വാ രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് പി ലീല
180 കുന്നിന്മേലെ നീയെനിക്കു രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
181 കുപ്പിവള കിലുക്കുന്ന കുയിലേ രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എ എം രാജ
182 കർപ്പൂരത്തേന്മാവിൽ കൊതി തുള്ളും രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി
183 ജയകാളി രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
184 നീലമുകിലുകൾ കാവൽ നിൽക്കും രാജമല്ലി പി ഭാസ്ക്കരൻ ബി എ ചിദംബരനാഥ് എസ് ജാനകി, കോറസ്
185 അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൽ റോസി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
186 എങ്കിലോ പണ്ടൊരു കാലം റോസി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജോബ് പി ലീല
187 കണ്ണിലെന്താണ് കണ്ണിലെന്താണ് റോസി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജോബ് എൽ ആർ ഈശ്വരി, കെ പി ഉദയഭാനു
188 ചാലക്കുടിപ്പുഴയും വെയിലിൽ റോസി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജോബ് എൽ ആർ ഈശ്വരി
189 വെളുക്കുമ്പൊ പുഴയൊരു കളിക്കുട്ടി റോസി പി ഭാസ്ക്കരൻ ജോബ് കെ ജെ യേശുദാസ്
190 കാമവർദ്ധിനിയാം ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, എം എൽ വസന്തകുമാരി
191 പ്രിയതമാ പ്രിയതമാ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
192 മണിച്ചില൩ൊലി കേട്ടുണരൂ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ എസ് ജാനകി
193 മനോരഥമെന്നൊരു രഥമുണ്ടോ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, കോറസ്
194 മന്ദാരത്തളിർ പോലെ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 മാലിനിനദിയിൽ കണ്ണാടി നോക്കും ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
196 വനദേവതമാരേ വിട നൽകൂ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി ബി ശ്രീനിവാസ്, കോറസ്
197 ശംഖുപുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 ശാരികപ്പൈതലേ ശാരികപ്പൈതലേ ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
199 സ്വർണ്ണത്താമര ഇതളിലുറങ്ങും ശകുന്തള വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
200 എന്തേ ചന്ദ്രനുറങ്ങാത്തൂ ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
201 കണ്ടാലാർക്കും കണ്ണിൽ പിടിക്കാത്ത ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല
202 കണ്ണുപൊത്തിക്കളി കാക്കാത്തിക്കളി ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എ പി കോമള
203 കനകക്കിനാവിന്റെ കളിവള്ളമിറക്കുമ്പോൾ ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
204 കാണുമ്പോളിങ്ങനെ നാണം ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ എസ് ജാനകി
205 കൈ തൊഴാം കണ്ണാ ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ പി ലീല, എ പി കോമള
206 പെറ്റവളന്നേ പോയല്ലോ ശ്യാമളച്ചേച്ചി പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ പി ഉദയഭാനു
207 ഈ ചിരിയും ചിരിയല്ല സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ അഞ്ജലി, മെഹ്ബൂബ്, എൽ ആർ ഈശ്വരി, എം എസ് ബാബുരാജ്
208 എന്റെ വളയിട്ട കൈ പിടിച്ചു സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് പി സുശീല
209 ഒരു കുടുക്ക പൊന്നു തരാം സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ അഞ്ജലി, എൽ ആർ ഈശ്വരി
210 കൊല്ലാൻ നടക്കണ കൊമ്പുള്ള ബാപ്പ സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് മെഹ്ബൂബ്, എൽ ആർ അഞ്ജലി
211 പൊട്ടിത്തകർന്ന കിനാവിന്റെ മയ്യത്ത് സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എം എസ് ബാബുരാജ്
212 പൊന്നാരം ചൊല്ലാതെ സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് എൽ ആർ അഞ്ജലി, ലതാ രാജു
213 മണിമലയാറ്റിൻ തീരത്ത് സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
214 ലാ ഇലാഹാ ഇല്ലല്ലാ സുബൈദ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, ജിക്കി
215 ആശാനഭസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുനില്‍ക്കും സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ലീല
216 ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
217 കൂടപ്പിറപ്പേ നീയീ കൂടു വിട്ടോ സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല
218 നന്മ ചെയ്യണം ഞങ്ങള്‍ക്കെന്നും സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, പി ലീല, എ പി കോമള
219 മലമകള്‍ തന്റെ സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് പി ലീല, എ പി കോമള
220 ശൃംഗാരലഹരി സർപ്പക്കാട് അഭയദേവ് എം എസ് ബാബുരാജ് കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ, എം എസ് ബാബുരാജ്