യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ

യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ
യേശുനായകാ ദേവാ... സ്നേഹഗായകാ
പറുദീസ തന്നിലെ പട്ടോളിമെത്തയിൽ
പരിപൂതമാക്കിയ മിശിഹായേ
പാരിനെ രക്ഷിക്കാൻ പശുവിൻ തൊഴുത്തിലെ
പാഴ്പ്പുല്ലിൻ മേലേ കിടന്നൂ നീ 
യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ

അവനിതൻ പാപത്തിൻ ഭാരം ചുമക്കുവാൻ
അത്താണിയായ് മുന്നിൽ നിന്നു നീ (2)
പാപത്തിൻ കൂരിരുൾ മൂടിയ പാതയിൽ
സ്നേഹപ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു നീ
യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ

പാഴ് ചെളി വെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി
പാപികൾക്കേകിയ മിശിഹായേ (2)
ആശ്രയം നീ തന്നെ അഭയം നീ തന്നെ
ആശ്രിതവത്സല കർത്താവേ (2) 

യേശുനായകാ ദേവാ സ്നേഹഗായകാ
യേശുനായകാ ദേവാ... സ്നേഹഗായകാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yesunaayaka

Additional Info