കുറുന്തോട്ടിക്കായ പഴുത്തു

കുറുന്തോട്ടിക്കായ പഴുത്തു 
കുറുമൊഴി മുല്ല പൂത്തു 
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മൂളൻ കിളി 
കുയിലു വിളിച്ചു 
കള്ളി കാട്ടിനുള്ളുള്ളിൽ കൊച്ചുതുമ്പി 
തുള്ളിക്കളിച്ചൂ - തുള്ളിക്കളിച്ചൂ 

എരുക്കിന്റെ താടിമീശ പറന്നു വന്നു 
പച്ചമുരുക്കിന്മേൽ മഞ്ഞപ്പൈങ്കിളി വിരുന്നു വന്നു
പുള്ളിപ്പയ്യേ പുള്ളിപ്പയ്യേ 
പുള്ളിപ്പയ്യേ പുള്ളിപ്പയ്യേ
പുല്ലുമേയാൻ പോവേണ്ടേ 
(കുറുന്തോട്ടിക്കായ... )

മാനത്തെ കുഞ്ഞിത്താത്ത വളകിലുക്കി 
തൂവെള്ളി ചൂലുകൊണ്ട്‌ ചവറിളക്കി 
കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ - കുഞ്ഞിക്കാറ്റേ 
നീ ഞമ്മടെ മുറ്റമടിക്കാൻ കൂടുമോ
മുറ്റമടിക്കാൻ കൂടുമോ

കുറുന്തോട്ടിക്കായ പഴുത്തു 
കുറുമൊഴി മുല്ല പൂത്തു 
കൂട്ടിനുള്ളിൽ മൂളൻ കിളി 
കുയിലു വിളിച്ചു 
കള്ളി കാട്ടിനുള്ളുള്ളിൽ കൊച്ചുതുമ്പി 
തുള്ളിക്കളിച്ചൂ - തുള്ളിക്കളിച്ചൂ 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Kurunthotti kaaya pazhuthu

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം