പാതിരാ പൂവാണേ

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paathira poovaane

Additional Info

Year: 
1965

അനുബന്ധവർത്തമാനം