നാദം ശൂന്യതയിങ്കലാദ്യമമൃതം

നാദം ശൂന്യതയിങ്കലാദ്യമമൃതം
വര്‍ഷിച്ച നാളില്‍ 
ഗതോന്മാദം വിശ്വ പദാര്‍ത്ഥ ജാലം 
ഒരിടത്തൊന്നായ് തുടിച്ചീടവേ 
ആ ദാഹിച്ചു വിടര്‍ന്ന ജീവകലികാ 
നീ ദര്‍ശിച്ച രസാനുഭൂതി പകരൂ 
മല്‍ പാനപാത്രങ്ങളില്‍ ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Naadam shoonyathayinkal

Additional Info

Year: 
1965

അനുബന്ധവർത്തമാനം