ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ

ധീരസമീരേ യമുനാതീരേ
വസതിവനേ വനമാലീ
രതിസുഖസാരേ ഗതമഭിസാരേ
മദന മനോഹരവേഷം
നകുരു നിതം ഇനി ഗമനവിളംബനം
അനുസരതം ഹൃദയേഗം
(ധീരസമീരേ... )

നാമസമേതം കൃതസങ്കേതം
വാദയതേ മൃദുവേണം
ബഹുമനതേ നനതേ തനുസംഗത
പവനചലിത മപിരേണം

പതതിപതത്രേ വിചലിതപത്രേ
ശങ്കിത ഭവദുപയാനം
രചയതിശയനം സചകിതനയനം
പശ്യതി തവ പന്ഥാനം
(ധീരസമീരേ... )

ശ്രീജയദേവ കൃതഹരിസേവേ
ഭണതി പരമരമണീയം
പ്രമുദിത ഹൃദയം ഹരിമതിസദയ
നമതസുകൃതകമനീയം
(ധീരസമീരേ... )

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Dheerasameere

Additional Info

Year: 
1965