മാടപ്പിറാവല്ലേ

Year: 
1965
maadapiraavalle
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മാടപ്പിറാവല്ലേ മാണിക്യക്കല്ലല്ലേ
മണ്ണില്‍ക്കിടക്കല്ലേ മനസ്സിന്റെ -
മടിയില്‍ക്കിടക്കൂ - എന്റെ 
മനസ്സിന്റെ മടിയില്‍ക്കിടക്കൂ
മാടപ്പിറാവല്ലേ മാണിക്യക്കല്ലല്ലേ

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍ സക്രാരി നോക്കി
പിടയുന്ന പ്രാണന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു (2)
ജീവിതഭാരത്തിന്‍ കുരിശുകള്‍ ഏകി
ചുമക്കുവാന്‍ ഇന്നെന്നിൽ കെല്‍പ്പുതരു
ഈ പാനപാത്രം എനിക്കായ് മാത്രം
നല്‍കീടുവാന്‍ എന്നില്‍ കനിയേണമേ
എന്നില്‍ കനിയേണമേ
മാടപ്പിറാവല്ലേ മാണിക്യക്കല്ലല്ലേ

ദുഃഖത്തിന്‍ കയ്പ്പുനീരെത്രയാണെങ്കിലും
ഇഷ്ടകേടില്ലാതെ ഞാന്‍ കുടിയ്ക്കാം (2)
എന്‍പ്രാണനാഥന്റെ പോരായ്മമാറ്റുവാന്‍
മാത്രം കനിയണേ തമ്പുരാനേ
ഉള്ളം കനിയണേ തമ്പുരാനേ

മാടപ്പിറാവല്ലേ മാണിക്യക്കല്ലല്ലേ
മണ്ണില്‍ക്കിടക്കല്ലേ മനസ്സിന്റെ -
മടിയില്‍ക്കിടക്കൂ - എന്റെ 
മനസ്സിന്റെ മടിയില്‍ക്കിടക്കൂ
മാടപ്പിറാവല്ലേ ... 

 

Maadapiravalle || Boomiyile Malakha || Malayalam Film Song