നാട്ടിൽ വരാമോ

Year: 
1965
Film/album: 
Naattil varaamo
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

 

നാട്ടിൽ വരാമോ - നാട്ടിൽ വരാമോ 
കാട്ടുപെണ്ണേ  ഓഹോ കാട്ടുപെണ്ണേ
എന്റെകൂടെ നാട്ടിൽ വരാമോ 
നാട്ടിൽ വരാമോ - നാട്ടിൽ വരാമോ 

നാട്ടിൽ വന്നാൽ എനിക്കിരിക്കാൻ
കൊട്ടാരമുണ്ടോ - നാട്ടിൽ വന്നാൽ
നാട്ടിൽ വന്നാൽ എനിക്കിരിക്കാൻ
കൊട്ടാരമുണ്ടോ - കൊട്ടാരത്തിൽ
കൊമ്പനാനക്കുട്ടികളുണ്ടോ

ഉണ്ടേ - നാട്ടിൽ വരാമോ - നാട്ടിൽ വരാമോ 
ഓഹോ കാട്ടുപെണ്ണേ  - എന്റെ കാട്ടുപെണ്ണേ
നാട്ടിൽ വരാമോ
പവിഴം കൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം
പണിതു തരാം ഞാൻ
പൊന്നു കൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി 
വെച്ചുതരാം ഞാൻ
(നാട്ടിൽ വരാമോ ... )

പാടിയുറക്കാനവിടെ നല്ല പക്ഷികളുണ്ടോ
ഓടിക്കളിക്കാനവിടെ നല്ല മാനുകളുണ്ടോ

നിനക്കു വേണ്ടി മാനുമാകാം പക്ഷിയുമാകാം
എനിക്കുവേണ്ടി പൊന്നേ നീയെൻ ഭാര്യയാകുമോ
ഭാര്യയാകുമോ ഭാര്യയാകുമോ ഭാര്യയാകുമോ