ശൃംഗാരലഹരി

തര നാന നാന............  നാ ........... 
ശൃംഗാരലഹരി ശ്രീതജന ശുഭകരി
സാ........  രി സനിപ സാനി പമഗമപ
ഗമപ സാനിപ ഗമപനീ
സരിസനി  സനിപമ പനിപമ
പമഗമ രിഗമ രിഗരിപാമ
ഈ.................  യ്യാ...........

സിങ്ക സിങ്ക സിങ്ക ഓലഹരി ലഹരി ലഹരി
ഓ സിങ്ക സിങ്ക സിങ്ക ................. 
സിങ്ക.................. 
സി സി സി സി സി സി രി നി നി വി സി നി പി മി ഗ പി പി പി പി ഇ
ഗമ്മ പി സി നി പി നി മി പി നി സി സി സി സി
രിരി രിരി
ഗിഗി ഗിഗി
രിരി രിരി

സിങ്ക സിങ്ക സിങ്ക ഓലഹരി ലഹരി ലഹരി
രാ ഗാ ലാ പന........................... 
എന്തെൻ കാമീ സത്യഭാമ കതവൈ തിറവായി
ഭൂമി പുകഴ്നേയൻ പുഴുതി അടൈന്തവായൻ
നേമി വസന്തൻ ഞാനെടി
ഞാനെടീ - ഞാനെടീ
കാമി സത്യ ഭാമകത വൈതിറവായ്
തിറവായ്.................. തിറവായ്

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Sringaralahari

Additional Info

Year: 
1965

അനുബന്ധവർത്തമാനം