സർപ്പക്കാട്

Released
Sarppakkadu
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 December, 1965

sarppakkad poster