1953 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കണ്മണി വാവാവോ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
2 കർമ്മഫലമേ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
3 ഗ്രാമത്തിൻ ഹൃദയം ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി
4 ജനനീ ജയിക്ക നീണാള്‍ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, എം എൽ വസന്തകുമാരി
5 ജീവിതം ഈ വിധമേ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, നാഗയ്യ
6 പന്തലിട്ടു മേലേ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, പി ലീല
7 പൂ വേണോ പുതുപൂക്കൾ വേണോ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
8 മാരിവില്ലൊളി വീശി ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജിക്കി
9 വീശി പൊൻവല പൊൻവല ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
10 ശരണം മയിൽ വാഹനാ ആശാദീപം പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എം എൽ വസന്തകുമാരി
11 *ഇടിയപ്പം ജനോവ ഗായക പീതാംബരം എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ജമുനാ റാണി
12 ഏതു പാപത്തിനാലോ ജനോവ സ്വാമി ബ്രഹ്മവ്രതൻ ജ്ഞാനമണി എ എം രാജ
13 ഓമനയെന്‍ ആനന്ദക്കാമ്പേ ജനോവ പീതാംബരം എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ലീല
14 കണ്ണിന്നു പുണ്യമേകും ജനോവ പീതാംബരം ജ്ഞാനമണി പി ലീല, എ എം രാജ
15 കുതുകമീ ലതകളില്‍ ജനോവ പീതാംബരം ജ്ഞാനമണി പി ലീല, ജമുനാ റാണി
16 ഗതി നീയേ ദേവമാതാ ജനോവ പീതാംബരം ടി എ കല്യാണം പി ലീല
17 മലര്‍വാടി മഹോത്സവം തേടി ജനോവ സ്വാമി ബ്രഹ്മവ്രതൻ ജ്ഞാനമണി പി ലീല, കോറസ്
18 ലീലാലോലിതമേ നീകാണും ജനോവ പീതാംബരം എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ലീല, എ എം രാജ
19 അമ്മ തൻ തങ്കക്കുടമേ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ
20 കരയുന്നതെന്തേ ശൂന്യതയിൽ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ
21 കുരുവികളായ് ഉയരാം തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ, എം എസ് മാലതി, കോറസ്
22 താരകം ഇരുളിൽ മായുകയോ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ
23 ദേവാ ജഗന്നാഥ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
24 പാരിൽ ജീവിതം പോലെ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
25 പാലാഴിയാം നിലാവില്‍ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, ശാന്താ പി നായർ
26 പാവനഭാരത ഭൂവിൽ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
27 പ്രണയത്തിൻ കോവിൽ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, ശാന്താ പി നായർ
28 മാതാവേ പായും തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
29 മായരുതേ പൊൻകിനാവേ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
30 വനമുല്ലമാല വാടീ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ, ലക്ഷ്മി ശങ്കർ
31 വീശി പൊൻവല തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ
32 ഹേ കളിയോടമേ തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ ശാന്താ പി നായർ
33 ഹേ കളിയോടമേ പോയാലും തിരമാല പി ഭാസ്ക്കരൻ വിമൽകുമാർ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദർ, ശാന്താ പി നായർ
34 പ്രണയമോഹന സ്വപ്നശതങ്ങളാല്‍ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ഗോകുലപാലൻ , എൻ ലളിത
35 അഞ്ജനശ്രീധരാ ചാരുമൂര്‍ത്തേ പൊൻകതിർ പൂന്താനം ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത
36 ആനന്ദരൂപൻ ആരിവനാരോ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
37 ആനന്ദവാസം അമരവിലാസം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത, കോറസ്
38 ആശങ്കാതിമിരം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ കമുകറ പുരുഷോത്തമൻ
39 ഉല്ലാസം ഉലകെല്ലാം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത, കവിയൂർ രേവമ്മ, മെഹ്ബൂബ്
40 ഓ പ്രേമമധുരമീ ജീവലോകമാകെ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ
41 കളിയാടും പൂവേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
42 പാടൂ മാനസമേ പാടൂ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ ജിക്കി
43 പാഴിരുള്‍ മൂടി പാതയാകേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത
44 പോവുക നാം പോവുക നാം പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത, ഗോകുലപാലൻ , കോറസ്
45 സകലം വിധിയല്ലേ പാരില്‍ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ മെഹ്ബൂബ്
46 സുഖമേ സുഖമേ സ്വര്‍ഗ്ഗ സുഖമേ പൊൻകതിർ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ ബ്രദർ ലക്ഷ്മൺ എൻ ലളിത, കവിയൂർ രേവമ്മ
47 അനുരാഗാമൃതം ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗോകുലപാലൻ , പി ലീല
48 അറിയാതെ കിനാക്കളില്‍ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
49 ആടിപ്പാടിപ്പോകാം ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
50 ഒരു നവയുഗമേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
51 കണ്ണാ നീയുറങ്ങ് ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
52 കണ്ണാ നീയുറങ്ങ് എന്‍ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
53 കോമളമൃദുപദേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കവിയൂർ രേവമ്മ
54 പാടുന്നു പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
55 പാവങ്ങളിലലിവുള്ളോരേ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ, കവിയൂർ രേവമ്മ
56 പൂവാടിയാകെ പൂവാടിയാകെ ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
57 ശോകമെന്തിനായ് ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എ എം രാജ
58 സ്നേഹമേ ലോകം ലോകനീതി അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഘണ്ടശാല വെങ്കടേശ്വര റാവു
59 അലയുകയാം ഞങ്ങൾ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, പി ലീല
60 അഴകിൻ പൊന്നോടവുമായ് വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
61 ആതിര തന്നാനന്ദകാലമായ് വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ, പി ലീല
62 ആനന്ദമെന്നും മണിമേട തോറും വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
63 പാതുമാം ജഗദീശ്വരാ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ്
64 പിച്ചകപ്പൂ ചൂടും വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
65 പ്രണയദ മാനസ മലരേ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
66 മംഗളചരിതേ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
67 മായേ മഹാമായേ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, കോറസ്
68 വനികയിലങ്ങനെ വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
69 വിദൂരമോ എന്‍വിലോലമാം വേലക്കാരൻ തിരുനയിനാര്‍ കുറിച്ചി മാധവന്‍നായര്‍ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കവിയൂർ രേവമ്മ
70 സൈക്കിൾ വണ്ടിയേറി വരും വേലക്കാരൻ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ലഭ്യമായിട്ടില്ല
71 അനുരാഗമോഹന ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മീന സുലോചന
72 കണ്ണുനീരു നീ ചൊരിയാതെ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജോസ് പ്രകാശ്
73 കമലലോചനാ കണ്ണാ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മീന സുലോചന
74 തരുമോ തങ്കക്കുടമേ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
75 താരമേ താണുവരൂ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജോസ് പ്രകാശ്
76 തൂമുല്ല സെന്റു പോലെ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി മീന സുലോചന, ജോസ് പ്രകാശ്
77 പാടുപെട്ടു പാടങ്ങളില്‍ (1) ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജോസ് പ്രകാശ്
78 പാടുപെട്ടു പാടങ്ങളില്‍ (2) ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജോസ് പ്രകാശ്, വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
79 പോകാം പോകാം ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ജോസ് പ്രകാശ്
80 പ്രതികാരചിന്താ ഗതിയാലെ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
81 പ്രേമത്തിന്‍ മുരളിയുമൂതി ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
82 ബാലനാം പ്രഹ്ളാദനെപ്പോലെ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കുട്ടപ്പൻ ഭാഗവതർ, വിജയലക്ഷ്മി
83 വാര്‍മഴവില്ലേ വാ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല, ജോസ് പ്രകാശ്
84 വൃന്ദാവനറാണി നീ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി
85 ശ്രീരാമന്‍ സീതയെ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല
86 ഹന്തജീവിതഗതിതന്‍ ശരിയോ തെറ്റോ തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി