വീശി പൊൻവല പൊൻവല

 

വീശി പൊൻവല പൊൻവല കൺകളാലേ
തുള്ളും വെള്ളിമീനേ തേടീ ഇന്നു ഞാനീ
എന്നുള്ളം കവർന്ന എൻ തൂവെള്ളിമീനേ
നീരാഴി നീന്തി നീയോടി വാ
(വീശി..)

കാലിൽ തങ്കച്ചിലങ്ക കിലുങ്ങി
കൈയ്യിൽ തരിവളക്കൂട്ടം കുലുങ്ങി
വല വീശുന്നു ഞങ്ങളീ പൊൻവല കൺവല 
വാ.. വാ..  വാ. .

വെണ്ണിലാവു പോലെ ആ വിണ്ണിലേയ്ക്കു ചാലേ
മൈക്കണ്ണാലേ വിളിച്ചിടുന്ന ആ സുന്ദരിയാരോ
സുന്ദരിയാരോ..  സുന്ദരിയാരോ. . 

ഓ...  കരളുകൾ കവരുന്ന റാണിയിവൾ
മധുവാണിയിവൾ
ദേവി കവരുകിൽ കൈവരും 
സായൂജ്യമേ ജന്മസായൂജ്യമേ
നടമാടുക രാഗത്തിൽ താളത്തിൽ 
മേളത്തിൽ ജിൽ...  ജിൽ...  ജിൽ. . . 
(കാലിൽ...)

ജികു ജികു ജിം ജികു ജികു
ജികു ജികു ജികു ജിം ജികു ജികു

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Veeshi ponvala

Additional Info

Year: 
1953