മീന സുലോചന

Meena Sulochana
Meena Sulochana
K Sulochana Devi
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 6

തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻനായരുടെ മൂന്നാമത്തെ പത്നിയും ഛായാഗ്രഹകൻ വിപിൻ മോഹന്റെ സഹോദരിയുമാണ് മീന സുലോചന