നവലോകം

Released
Navalokam Malayalam Movie 1951
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 29 March, 1951

navalokam movie image