അനുരാഗാമൃതം

അനുരാഗാമൃതം തൂകൂ തോഴാ
നീയെൻ ഹൃദന്തേ
അനുരാഗാമൃതം തൂകൂ തോഴീ
നീയെൻ ഹൃദന്തേ
അതുവീണെൻ പ്രാണൻ
നിന്നിലേക്കൊഴുകാനീ വസന്തേ

ഈ പ്രേമാനന്ദജീവിതം താനെനെന്നുമൊരാശാ
ഇനി നീയും ഞാനും മാത്രമാണിഹ വേറില്ലൊരാശാ

മലർവാടിയായ് ഞാൻ വാണിടാം
മലരായ് നീ വിരിഞ്ഞാൽ
ഇനി വേണ്ടാ വേണ്ടാ ജീവിതം
ദേവാ നീ പിരിഞ്ഞാൽ
ഇനി വേണ്ടാ വേണ്ടാ ജീവിതം
ദേവീ നീ പിരിഞ്ഞാൽ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Anuragamrutham

Additional Info