ഒരു നവയുഗമേ

ഒരുനവയുഗമേ കാണ്മൂ നാം
ഉടനൊരു നവയുഗമേ കാണ്മൂ നാം-
ഒരു നവ.... ഉടനൊരു......
പഴമകളെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയിതാ
പുതുമകളുദയം ചെയ്തുപോയ്
പഴമ...ഒരുനവയുഗ..

അണിചേർന്നിതുപോലെ പോവുക നാം
അണിചേർന്നിതുപോലെ പോവുക നാം
വിജയം കാണാറായ്...
ആനന്ദചന്ദ്രൻ തെളിയുന്നു നീളെ
ആനന്ദചന്ദ്രൻ....
തെളിയുന്നിതാശാകിരണങ്ങളാലേ ലോകം
ജയമാർന്നിടും പോക നാം
എളിമയുമില്ല പെരുമയുമില്ല
ഒരുപോലെ എല്ലാരുമേ ഒരുപോലെ എല്ലാരുമേ
സമതയിലെല്ലാം കാണ്മു നാം
സമത....
പഴമകെളെല്ലാം മാഞ്ഞുപോയിതാ
പുതുമകളുദയം ചെയ്തുപോയ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oru navayugame

Additional Info