ജ്ഞാനമണി

Njanamani
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 29

തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രസന്ന എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റ്റെ സംഗീതസംവിധാനം ജ്ഞാനമണിയാണ് ‌നിര്‍വ്വഹിച്ചത്. അഭയദേവിന്‍റ്റേതായിരുന്നു വരികള്‍. പിന്നീട്, കേരളകേസരി , ജെനോവ  തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയും അദ്ദേഹം സംഗീതസംവിധാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്